Sulje ×

1. YLEISTÄ

Tämä dokumentti sisältää Alma Media Suomi Oy:n (jatkossa Palveluntarjoaja) ylläpitämän E-kontakti.fi-internetsivuston käyttöä koskevat ehdot. Käyttäessään E-kontakti.fi-palvelua käyttäjä hyväksyy ehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä.

Alma Media Suomi Oy on suomalainen, sataprosenttisesti Alma Media -mediatalon omistama yhtiö.

2. SOPIJAPUOLET

Tätä sopimusta sovelletaan Palveluntarjoajan ja sen konserniyhtiöiden sekä Asiakkaan välisessä sopimussuhteessa, joka koskee Asiakkaan oikeutta käyttää Palvelua.

3. MÄÄRITELMÄT

Aineistolla (jatkossa Aineisto) tarkoitetaan Palvelussa missä tahansa muodossa olevaa aineistoa, kuten artikkeleita, ilmoituksia, kuvia, mainoksia, myyntiesitteitä, piirroksia, ääntä yms. Aineisto voi olla Palveluntarjoajan, Asiakkaan tai kolmannen tahon Palveluun tuottamaa. Aineisto sisältää mm. Asiakkaan profiilikuvauksen, kuvat ja viestit.

Asiakas (jatkossa Asiakas) on luonnollinen henkilö, jolla on tämän sopimuksen mukainen oikeus käyttää Palvelua.

Palveluilla (jatkossa Palvelu) tarkoitetaan sitä/niitä palveluita, joiden käyttäminen (esim. verkkopalveluun pääsy, katselu tai selailu) on mahdollista tämän sopimuksen nojalla. Palvelun tarkempi kuvaus on kohdassa 4.

4. PALVELUN KUVAUS

E-kontakti.fi-palvelu on seuranhakusivusto, jossa ihmiset voivat etsiä kumppania turvallisessa ympäristössä. Palvelu ei koskaan paljasta toisille jäsenille Asiakkaan henkilöllisyyttä, vaan ihmiset sopivat keskenään, jos haluavat paljastaa henkilöllisyytensä toisilleen yksityisissä viesteissä.

Asiakas voi käyttää Palvelua joko ilmaisjäsenenä tai maksullisena jäsenenä, molemmat tavat edellyttävät rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi ja näiden jäsenehtojen hyväksymistä.

Ilmaisjäsenenä voit luoda sivustolle seuranhakuprofiilin ja selata muiden jäsenien tietoja. Tarvitset maksullisen jäsenyyden, jos haluat lähettää sivustolla toisille jäseniä viestejä tai lukea muilta saamiasi viestejä.

5. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO

Niiden Palveluiden osalta, joiden käyttäminen ei vaadi Asiakkaan rekisteröitymistä, Asiakas E-kontakti.fi -verkkopalveluita käyttämällä hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja. Rekisteröitymistä edellyttävien Palveluiden käytön osalta sopimus tulee Asiakkaan taholta voimaan, kun Asiakas on täyttänyt rekisteröitymiseen tarvittavat tiedot Palveluntarjoajan Palveluun liittyvillä www-sivuilla ja rekisteröitynyt Palveluun painiketta painamalla tai muulla Palveluntarjoajan kanssa erikseen sovittavalla tavalla. Palveluntarjoajan taholta sopimus tulee voimaan, kun Asiakkaan rekisteröityminen Palveluun on hyväksytty Asiakkaan antamien tietojen manuaalisen tarkastamisen jälkeen.

6. SOPIJAPUOLTEN OIKEUDET, VASTUUT JA VELVOLLISUUDET

6.1. Asiakkaan oikeudet, vastuut ja velvollisuudet

Asiakkaalla on muiden tässä sopimuksessa mainittujen oikeuksien, vastuiden ja velvollisuuksien ohella seuraavat oikeudet, vastuut ja velvollisuudet:

6.1.1 Asiakkaan oikeudet

6.1.1.1 Asiakkaan oikeus käyttää Palvelua

Asiakkaalla on oikeus käyttää Palvelua tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin. Palvelun kautta Asiakkaalla voi olla pääsy myös muiden tiedontuottajien ja palveluntarjoajien vastuulla oleviin palveluihin, joiden käyttäminen saattaa edellyttää erillisten käyttöehtojen hyväksymistä. Asiakas voi käyttää Palvelua ja Aineistoa ainoastaan omiin henkilökohtaisiin tarkoituksiinsa yksityiskäytössä. Palvelun tiettyjen maksullisten ominaisuuksien käyttäminen edellyttää valokuvaa profiilissa.

6.1.1.2 Asiakkaan käyttäjätunnus ja salasana

Rekisteröityessään Asiakas saa Palveluun henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan. Asiakas sitoutuu säilyttämään ne huolellisesti ja pitämään ne omana tietonaan. Asiakas vastaa siitä, etteivät käyttäjätunnus ja salasana joudu ulkopuolisten tietoon. Asiakas ei myöskään saa luovuttaa käyttäjätunnustaan tai salasanaansa kolmannen osapuolen tietoon. Asiakas on vastuussa käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuneesta käytöstä.

Tunnukset E-kontakti.fi-palveluun ovat henkilökohtaiset, eikä niitä saa luovuttaa eteenpäin.

6.1.1.3 Asiakkaan oikeus rekisteröityä

Ainoastaan oikeustoimikelpoisella, 18 vuotta täyttäneellä, luonnollisella henkilöllä on oikeus rekisteröityä Asiakkaaksi.

6.1.2 Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet

6.1.2.1 Asiakkaan vastuu laitteistaan ja Palvelun käytöstä

Asiakas vastaa Palvelun käyttämiseen tarvittavien omien laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta ja toimintakunnosta ja siitä, etteivät ne aiheuta haittaa, häiriötä tai vahinkoa Palveluntarjoajalle tai muille internetin käyttäjille.

Asiakas vastaa siitä, että hän ei Palvelua käyttäessään aiheuta häiriötä muille käyttäjille eikä loukkaa muiden käyttäjien, Palveluntarjoajan eikä kolmansien osapuolten oikeuksia.

6.1.2.2 Asiakkaan vastuu omista sisällöistään Palvelussa

Asiakas sitoutuu olemaan tallentamatta, levittämättä, lähettämättä tai välittämättä Palvelussa Aineistoa, joka on lain ja/tai hyvän tavan vastaista, yllyttää tällaiseen toimintaan tai edistää sitä. Asiakas vastaa siitä, että Asiakas ei tallenna, levitä, lähetä tai välitä Palvelussa tai Palvelun kautta tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla immateriaalioikeudella suojattua Aineistoa ilman tekijän tai oikeudenhaltijan lupaa.

Asiakas sitoutuu esiintymään omana itsenään Palvelussa eikä käytä toisen henkilön henkilötietoja, tunnistamistietoja tai muuta vastaavaa yksilöivää tietoa, kuten valokuvaa tai nimeä, omassa profiilissaan käyttäessään Palvelua.

E-kontakti.fi-palveluun ei saa ladata kuvia tai tekstejä, joita et ole itse ottanut tai kirjoittanut tai joiden käyttöön sinulla ei ole lupaa. Profiilikuvan tulee esittää sinua, eikä ketään muuta.

Asiakas vastaa omalla kustannuksellaan em. verkkoon tuottamaansa Aineistoon liittyvistä riitaisuuksista ja niistä aiheutuvista kustannuksista ja korvauksista.

Asiakas vastaa siitä, että hänellä on oikeus valokuviin, joita hän käyttää Palvelussa. Mikäli Asiakas käyttää kuvaa, johon hänellä ei ole oikeuksia tai toisen henkilön valokuvaa, Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa ilmoitus Palvelusta.

Asiakas vastaa Palveluun itse tuottamastaan ja/tai sen kautta muille käyttäjille ja muihin tietoverkkoihin jakamastaan Aineistosta ja siitä, ettei Palvelun käyttö tai Aineisto loukkaa kolmannen immateriaali- tai muita suojattuja oikeuksia taikka ole tämän sopimuksen, lain tai hyvän tavan vastaista. Asiakas sitoutuu korvaamaan Palveluntarjoajalle tai kolmannelle Palvelun tämän kohdan vastaisesta käytöstä mahdollisesti aiheutuvat kustannukset ja vahingon.

6.1.2.3 Asiakkaan vastuu maksuista

Asiakas vastaa kaikista hänelle Palvelun käytöstä aiheutuvista käyttömaksuista tai Palvelun käyttöön liittyvistä vaatimuksista ja kustannuksista kolmannelle osapuolelle (esimerkiksi internet-verkon käyttömaksut ja mobiililaitteiden datapalvelut).

6.1.2.4 Asiakkaan vastuita ja velvollisuuksia koskevia muita ehtoja

Palvelussa on kiellettyä kaikenlainen yhteystietojen ilmoittaminen ilmoitusteksteissä sekä valokuvissa. Kaupallisten palveluiden mainostaminen, seksipalveluiden välittäminen tai muiden www-osoitteiden, tapahtumien ja vastaavanlaisen markkinointi on kiellettyä kaikkialla Palvelussa. Yhteystietoja voi vaihtaa yksityisviesteissä jäsenten välillä.

Jäsenten välinen viestintä tapahtuu E-kontakti.fissä yksityisviesteissä, muiden yhteystietojen julkaisu teksteissä tai kuvissa ei ole sallittua.

Palvelu sisältää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella ja muilla oikeuksilla suojattua Aineistoa. Palvelu sellaisenaan on suojattu tekijänoikeudella Suomessa voimassa olevan tekijänoikeuslain mukaan.

Asiakas myöntää Palveluntarjoajalle oikeuden sopimuksen voimassaoloaikana korvauksetta muokata, kopioida tai julkaista Asiakkaan tuottamaa Aineistoa. Palveluntarjoaja käyttää oikeutta tuottaakseen käyttäjien tarpeita vastaavaa Palvelua, ja Aineistoa voidaan esittää Palvelussa tätä edistäviin tarkoituksiin. Palveluntarjoaja ei hyväksy Palveluun materiaalia, joka voidaan tulkita kunnianloukkaukseksi, yksityiselämää loukkaavaksi tiedon levittämiseksi, uhkaukseksi tai pornografiaksi. Myöskään materiaali, joka sisältää kirjallisia tai kuvallisia seksuaalisia vihjauksia ei ole sallittua Palvelussa. Palveluntarjoaja pyrkii poistamaan tällaisen materiaalin viipymättä saatuaan siitä tiedon.

Asiakas on vastuussa Palveluntarjoajalle ja/tai suoraan taholle, jonka oikeuksia Asiakas on loukannut mahdollisista väärinkäytöksistä sekä lain- ja/tai sopimuksenvastaisesta toiminnastaan.

Älä häiriköi muita käyttäjiä seksikuvilla tai -viesteillä, joita he eivät ole pyytäneet

Asiakas ei saa sisällyttää Palvelua tai sen osaa omalle kotisivulleen taikka linkittää Palvelua ansiotarkoituksessa ilman Palveluntarjoajan kirjallista lupaa.

Asiakkaan on viipymättä ilmoitettava Palveluntarjoajalle sähköpostiosoitteensa muuttumisesta.

6.1.2.5 Tietoturvallisuus

Palveluntarjoaja pyrkii tarjoamaan Palvelun mahdollisimman korkeaa tietoturvan tasoa noudattamalla.

Asiakas on tietoinen siitä, että internet toimintaympäristönä saattaa aiheuttaa Palvelun ja Järjestelmän toimivuuteen puutteita ja että tietoturvallisuus muodostaa riskin nykyisissä tietojärjestelmissä sekä vastaa itse oman tietokoneensa, tietojärjestelmän tai muun vastaavan atk-laitteen suojauksesta.

Asiakkaalla ei ole oikeutta käyttää mitään Palvelun toimintaa häiritsemään pystyviä laitteita tai ohjelmia, suorittaa toimia, jotka rasittavat Palvelun rakennetta merkittävästi (esimerkiksi suorittaa massapostituksia), tai häiritä tai käsitellä Palvelun ohjelmistoja ja toimintoja taikka muutoin aiheuttaa haittaa tai häiriötä Palveluntarjoajalle, Palveluntarjoajan kanssa samaan konserniin kulloinkin kuuluvalle yhtiölle, Palveluntarjoajan yhteistyökumppaneille, muille käyttäjille tai kolmansille. Tällaisia kiellettyjä toimia ovat muun muassa viruksia, ajastettuja häiriöohjelmia tai muuta sivuston ohjelmalliseen rakenteeseen vaikuttamaan pystyviä osia sisältävän Aineiston sijoittaminen Palveluun.

E-kontakti.fi on luotettava, kotimainen ja turvallinen palvelu. Lisää tietoturvastamme voit lukea täältä.

6.2 Palveluntarjoajan oikeudet, vastuut ja velvollisuudet

Palveluntarjoajalla on muiden tässä sopimuksessa mainittujen oikeuksien, vastuiden ja velvollisuuksien ohella seuraavat oikeudet, vastuut ja velvollisuudet:

6.2.1 Palveluntarjoajan oikeudet

6.2.1.1 Asiakkaan profiilien tarkastus ja tähän liittyvät toimet

Palveluntarjoajalla on oikeus, mutta ei velvollisuutta tarkastaa, muuttaa tai kieltää sopimattomaksi katsomansa Aineiston julkaiseminen, erityisesti mikäli Aineisto on lakien, hyvän tavan tai markkinointisäännösten vastaista.

Kaikki profiilit tarkistetaan käsin ennen niiden julkaisua. Muita tietoja, kuten käyttäjien välisiä viestejä, tarkistetaan vain epäillyissä ongelmatapauksissa.

Palveluntarjoajalla on oikeus estää Asiakkaan Palvelun käyttö, mikäli Palveluntarjoajalla on syytä epäillä, että Palvelua käytetään lain tai hyvän tavan vastaiseen tarkoitukseen tai tämän sopimuksen vastaisesti taikka mikäli viranomainen sitä pyytää.

Palveluntarjoaja voi tarkistaa Aineistoa ennakkomoderoinnin kautta. Palvelun käyttäjillä on myös mahdollisuus raportoida Palveluntarjoajalle muiden Asiakkaiden Palveluun lisäämästä tai sen kautta lähettämästä sopimattomasta Aineistosta. Palveluntarjoajalla on oikeus tarkistaa mitä tahansa Palvelussa olevaa Aineistoa selvittääkseen teknisiä ongelmia tai Palvelun väärinkäytöstapauksia.

Asiakas on itse vastuussa seuranhakuilmoituksensa tiedoista. Jos ilmoitus jollakin tavalla rikkoo Palveluntarjoajan Palvelussa ilmoittamia ehtoja, Palveluntarjoaja pidättää oikeuden poistaa tai muuttaa asiattoman tekstin tai kuvan.

Asiattoman Aineiston kuten seksiviestien ja -kuvien lähettäminen muille käyttäjille tai julkaiseminen Palvelussa johtaa yleensä varoitukseen. Varoituksen jälkeen Palvelun käyttö voidaan jäädyttää ja toiminnan jatkuessa irtisanoa välittömin vaikutuksin. Palveluntarjoajalla on törkeissä tapauksissa ilman varoitustakin oikeus pidättää tai irtisanoa välittömin vaikutuksin Asiakkaan jäsenyys Palvelussa, jos jäsenehtoja on rikottu.

Palveluntarjoaja ei palauta Asiakkaalle käyttömaksuja ajalta, johon mahdollinen Palvelun käytön pidättäminen tai irtisanominen kohdistuu, eikä muutoinkaan korvaa mahdollisten jäsenyyksien pidätyksien tai irtisanomisen seurauksia.

6.2.1.2 Tietojen luovuttaminen viranomaisille

Palveluntarjoajalla on julkaisijana harkintansa mukaan oikeus luovuttaa Palvelun Asiakkaan nimi- ja yhteystiedot poliisi- tai muulle viranomaiselle. Tiedot voidaan luovuttaa, jos on syytä epäillä, että itse kirjoituksella on syyllistytty rikolliseen tekoon tai että on tapahtunut rikos, jonka selvittämistä voidaan edistää Asiakkaan nimi- ja yhteystiedot luovuttamalla ja viranomainen esittää tätä koskevan perustellun ja lakiin perustuvan pyynnön.

6.2.1.3 Maksullisiin palveluihin liittyvä henkilötunnusten tiedusteluoikeus

Asiakkaan ja Palveluntarjoajan oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi Palveluntarjoaja voi kerätä henkilötunnuksen laskutusasiakkailta.

Henkilötunnustasi tarvitaan vain, jos haluat maksaa jäsenyytesi laskulla. Tällöin laskutuspalvelun tarjoaja saattaa tarkastaa luottotietosi.

6.2.1.4 Asiakkaan nimimerkin ja salasanan muutosoikeus

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa Asiakkaan käyttäjätunnusta, Palvelusta saamaansa salasanaa tai muita Palvelun käyttöön tarvittavia tai liitettäviä tietoja, mikäli ne rikkovat palvelun jäsenehtoja, aiheuttavat ristiriitaisuuksia tai päällekkäisyyksiä Palveluntarjoajan tietojärjestelmissä.

Jos haluat muuttaa nimimerkkisi, ota yhteyttä asiakaspalveluun.
Uuden salasanan voit itse tilata tästä.

6.2.1.5 Palveluntarjoajan oikeus muuttaa Palvelun sisältöä

Palveluntarjoajalla on oikeus tuottaa Palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla ja muuttaa Palvelun sisältöä. Mahdollisista oleellisista muutoksista ilmoitetaan kohtuullisessa ajassa etukäteen Palveluun liittyvällä www-sivulla/mobiilipalvelussa tai Asiakkaan sähköpostiosoitteeseen. Ilmoitusvelvollisuus ei koske teknisiä muutoksia, kuten laitteistojen tai ohjelmistojen päivityksiä.

6.2.1.6 Palveluntarjoajan oikeus keskeyttää Palvelu

Palveluntarjoajalla on oikeus tilapäisesti keskeyttää Palvelu, jos se on välttämätöntä Palvelun, sen teknisen muutoksen tai uudistamisen vuoksi tai yleisen tietoliikenneverkon asennus-, muutos- ja huoltotöiden vuoksi tai mikäli lait, asetukset, viranomaisten määräykset, ohjeet tai lausunnot taikka alan keskeisten järjestöjen suositukset tätä edellyttävät.

Palveluntarjoaja pyrkii siihen, että keskeytys ei jatku tarpeettoman kauan ja että siitä aiheutuvat haitat jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Palveluntarjoaja pyrkii ilmoittamaan etukäteen keskeytyksestä.

Palvelupäivitysten yhteydessä voi esiintyä pieniä käyttökatkoksia, jotka pyritään pitämään mahdollisimman lyhyinä.

6.2.2 Palveluntarjoajan vastuut ja velvollisuudet

6.2.2.1 Vastuu sisällöstä

Palveluntarjoaja vastaa Palveluun itse tuottamansa toimituksellisen sisällön lainmukaisuudesta ja pyrkii mahdollisimman korkealaatuiseen Palveluun, mutta ei miltään osin takaa Palvelun tai siihen liittyvän tietotuotteen tai palvelun toimintavarmuutta tai Palvelun kautta saavutettavien palveluiden toimintavarmuutta.

Palveluntarjoaja ei myönnä mitään takuita eikä vastuita, mukaan lukien muun muassa takuut ja vastuut Palvelun käytettävyydestä, sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen tai oikeuksien loukkaamattomuudesta tai takuuta Palvelun tai sen sisällön toimivuudesta. Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelun ulkopuolella, esimerkiksi jälleenmyyjien toimesta, tapahtuvasta informaation antamisesta ja oikeellisuudesta.

Palveluntarjoaja ei vastaa Asiakkaan Palveluun lähettämän Aineiston tai toisen palveluntarjoajan palvelusta tai sisällöstä, niihin liittyvistä tekijänoikeuksista tai muista immateriaalioikeuksista miltään osin siinäkään tapauksessa, että tähän palveluun pääsee Palveluntarjoajan palvelun kautta linkillä tai muulla tavoin.

6.2.2.2 Vahingonkorvausvelvollisuus

Mikäli tästä sopimussuhteesta tai sen perusteella tapahtuvasta Palvelun käytöstä aiheutuu Asiakkaalle vahinkoa, on Palveluntarjoajan vastuu seuraava: Maksullisten Palvelujen osalta Palveluntarjoaja vastaa ainoastaan tuottamuksellaan Asiakkaalle aiheuttamistaan välittömistä vahingoista. Palveluntarjoajan vastuun enimmäismäärä on Asiakkaan yhden (1) kuukauden ajalta Palvelusta maksamien maksujen määrä.

Palveluntarjoaja ei vastaa Asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai epäsuorista vahingoista. Maksuttomien palveluiden osalta Palveluntarjoaja ei vastaa Asiakkaalle aiheutuvista välittömistä, eikä välillisistä tai epäsuorista vahingoista.

6.2.2.3 Vastuu Palvelussa esitetyistä tiedoista

Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelussa esitettyjen tai sen kautta saavutettavien tietojen oikeellisuudesta tai luotettavuudesta.

6.2.2.4 Vastuu Järjestelmän toimivuudesta

Palvelu on käytettävissä kaikilla yleisimmillä käyttöjärjestelmillä ja selaimilla. Sivusto on responsiivinen eli skaalautuu päätelaitteen koon mukaisesti. Sillä ei ole erillistä mobiiliversiota. Palveluntarjoaja ei vastaa Järjestelmän toimivuudesta eikä teknisten vikojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista, tietoliikennehäiriöistä, eikä niistä mahdollisesti aiheutuvasta tiedon tms. muuttumisesta tai katoamisesta. Palveluntarjoaja pyrkii pitämään internet-verkon omalta osaltaan häiriöttömänä.

6.2.2.5 Vikojen ja häiriöiden korjaus

Palveluntarjoaja korjaa Palvelun mahdolliset viat ja häiriöt normaalina työaikana viasta tai häiriöstä ilmoituksen saatuaan ilman tarpeetonta viivytystä.

6.2.2.6 Tietoturvallisuus

Palveluntarjoaja pyrkii huolehtimaan siitä, että Palvelu täyttää kohtuulliset tietoturvallisuusvaatimukset. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan anna mitään takuita Palvelun suojauksesta. Palveluun sisältyvät tiedot annetaan "sellaisina kuin ne ovat" ilman minkäänlaista takuuta. Palveluntarjoaja ei voi taata Palvelun kautta lähetettävien tietojen tietoturvaa. Palveluntarjoaja ei takaa, ettei tämä Palvelu tai sen kautta lähetetty Aineisto sisällä viruksia tai muita haitallisia osia. Asiakas hyväksyy sen, ettei Palveluntarjoaja ole vastuussa käyttäjien lähettämästä tai vastaanottamasta tai lähettämättä tai vastaanottamatta jääneestä Aineistosta tai tiedoista.

7. PALVELUN MAKSUT JA PERUMINEN

7.1. Palvelun käyttäminen

Käyttäjätilin rekisteröiminen Palvelussa on ilmaista. Asiakas valitsee itse, haluaako hän olla ilmaisjäsen vai maksava jäsen. Mikäli Asiakas on siirtymässä maksullisiin Palveluihin, tulee se Palvelussa selkeästi näkyviin.

Maksullisten Palvelujen osalta Asiakas maksaa Palveluntarjoajalle käyttömaksun kulloinkin voimassaolevan hinnaston tai Palveluntarjoajan ja Asiakkaan välisen sopimuksen mukaisesti.

Palvelussa tehtävät tilaukset ovat määräaikaisia. Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa Palvelun hinnoittelua sekä maksuperusteita ilman erillistä ilmoitusta. Muutoksilla ei ole vaikutusta jo tehtyihin tilauksiin, vaan ne koskevat muutoksen voimaantulon jälkeen tehtäviä uusia tilauksia tai jatkettuja tilauskausia. Laista, asetuksista ja viranomaisten toimenpiteistä aiheutuvat kustannusten lisäykset korottavat hintoja välittömästi niiden voimaantulohetkestä lukien ja koskevat kaikkia tilauksia.

Asiakkaan on maksettava Palveluntarjoajan tai sen alihankkijan lähettämät laskut eräpäivään mennessä. Mikäli maksu viivästyy, on Palveluntarjoajalla oikeus periä laillinen viivästyskorko. Erillisistä maksukehotuksista Palveluntarjoajalla on oikeus periä huomautuskulut. Mikäli Asiakas ei ole suorittanut maksua eräpäivään mennessä, on Palveluntarjoajalla oikeus estää Palvelun käyttö.

7.2. Palvelun peruminen

Perumisoikeus on voimassa etäkauppaa- ja kotimyyntiä koskevien säännösten mukaisesti, mikä tarkoittaa, että Asiakkaalla on oikeus katua kauppaa 14 päivän kuluessa edellyttäen, että palvelua ei ole alettu käyttää.

Katumisoikeus katsotaan kulutetuksi sen jälkeen, kun on käytetty palvelun maksullisia toimintoja, kuten muilta jäseniltä tulleiden viestien lukemista tai yhteyden ottamista toisiin jäseniin viesteillä. Lisätietoa löydät osoitteesta www.kuluttajavirasto.fi

Voimme perua vain käyttämättömän tilauksen. Käytöksi lasketaan viestien lähetys ja lukeminen.

Mikäli haluat perua palvelun, ota yhteyttä asiakaspalveluun täältä. Jos voimassaolevan jäsenyyden haluaa lopettaa tilauskauden aikana ennen tilauksen päättymistä, maksua ei voida hyvittää.

8. TIETOSUOJA

8.1 Tietojen käsittely

8.1.1 Tietojen rekisteröinti

Palveluntarjoaja rekisteröi Asiakkaan itsestään rekisteröitymisen yhteydessä ilmoittamat tiedot asiakastietokantaan ja palvelukohtaisiin rekistereihin. Palvelun sekä muiden Alma Media -konserniin kuuluvien sivustojen käytöstä kertyy lisäksi asiakaskohtaista tietoa käyttäjärekisteriin.

8.1.2 Tietojen käyttö

Tietoja käytetään ja muutoin käsitellään Palveluun liittyviin tarkoituksiin tietosuojalainsäädännön sallimin tavoin ja rekisteriselosteen mukaisesti. Asiakas voi vaikuttaa tietojensa käyttämiseen muokkaamalla jäsentietojaan Asetukset-sivuilla.

8.1.3 Evästeet ja muut vastaavat tekniikat

Tietoa evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käyttämisestä löydät täältä.

8.2 Asiakkaan oikeudet

8.2.1 Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu, kieltää tietojensa käytön tiettyihin tarkoituksiin ja vaatia virheellisen tiedon korjaamista. Lisätietoja palvelun rekisteristä saat rekisteriselosteesta.

8.3 Suostumus henkilötietojen käsittelyyn

Tämän sopimuksen ehdot hyväksymällä Asiakas antaa Palveluntarjoajalle yksiselitteisen suostumuksen henkilötietojensa käsittelyyn ja käyttöön näissä ehdoissa kuvatulla tavalla.

9. OIKEUDET AINEISTOON

9.1 Palveluntarjoajan tuottama Aineisto ja muu Aineisto, johon Palveluntarjoajalla on oikeus

Palveluntarjoajan tuottaman Aineiston omistus- ja kaikki muut oikeudet (käsittäen tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet) kuuluvat Palveluntarjoajalle.

9.2 Aineiston käyttö Palveluntarjoajan palveluissa ja markkinoinnissa

Palveluun tallennettu Aineisto tulee ilman eri korvausta osaksi Alma Media Suomi Oy:n ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden sähköisiä tietokantoja, ja se voidaan osana tietokantoja julkaista ja saattaa yleisön saataviin tietokantoja julkaistaessa.

Yksilöitäviä henkilökohtaisia tietojasi ei koskaan julkaista missään palvelun ulkopuolella ilman sinun lupaasi.

Palveluntarjoaja voi luoda Aineistosta esimerkiksi tilastoja tai julkaista otteita Aineistosta ilman että Asiakkaita yksilöidään tai he ovat tunnistettavissa.

Palvelussa Asiakkaalla on mahdollisuus kieltää Jäsentiedot-kohdassa profiilinsa näyttäminen Palvelun etusivulla ja mahdollisuus antaa lupa profiilinsa käyttämiselle markkinoinnissa Palvelun ulkopuolisissa medioissa. Mikäli Asiakas kieltää käytön tai peruuttaa luvan ja pyytää tietojensa poistamista, poistetaan hänen Aineistonsa näistä yhteyksistä viimeistään kahden viikon kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

Emme käytä profiiliasi ilman lupaasi missään sivuston markkinoinnissa. Markkinointilupia voit muokata Asetukset-sivuilla, kun olet kirjautunut sisään. Huomioithan, että sinulle voidaan kohdentaa erilaisten tuotteiden ja palveluiden mainontaa palvelussa ja sen ulkopuolella asiakastietojesi perusteella.

10. YLIVOIMAINEN ESTE

Seuraavia seikkoja on pidettävä ylivoimaisena esteenä, mikäli ne estävät sopimuksen täyttämisen tai tekevät sen kohtuuttoman vaikeaksi: työselkkaus ja kaikki muut sellaiset seikat, joihin sopijapuolet eivät itse voi vaikuttaa, kuten työvoimassa tapahtuvat odottamattomat tapahtumat, tulipalo, sota, liikekannallepano, pakko-otto, takavarikko, valuuttarajoitukset, kapina, sähkökatko ja häiriö tele- ja/tai internet -liikenteessä. Sopijapuoli vapautuu velvoitteistaan ja velvollisuudesta maksaa vahingonkorvausta ylivoimaisen esteen vaikutusajaksi.

Ylivoimaisen esteen olemassaolosta, syystä ja sen lakkaamisesta on viipymättä ilmoitettava toiselle sopijapuolelle sähköpostilla tai muutoin kirjallisesti. Palveluntarjoaja voi ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä myös Palveluun liittyvillä www-sivuillaan.

11. SOPIMUKSEN SIIRTO

Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää tämä sopimus ja siihen perustuvat oikeudet ja velvollisuudet toiselle samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle sekä liiketoiminnan kaupan yhteydessä liiketoiminnan vastaanottavalle taholle. Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta kolmannelle osapuolelle.

12. SOPIMUKSEN MUUTOKSET

Palveluntarjoajalla on oikeus yksipuolisesti muuttaa sopimuksen ehtoja, ja muutokset tulevat voimaan, kun Palveluntarjoaja ilmoittaa siitä sähköpostilla tai Palveluun liittyvällä www-sivullaan ensimmäisen kerran, kun jäsen kirjautuu sisään muutoksen jälkeen.

Asiakkaan katsotaan hyväksyneen muutokset käyttäessään Palvelua muutoksen voimaantulon jälkeen.

13. SOPIMUKSEN PÄÄTTYMINEN

Sopimus on voimassa, kunnes jompikumpi osapuolista sen päättää lakkauttamalla asiakkuuden.

Asiakas voi lakkauttaa asiakkuuden itse sivustolla poistamalla profiilin ja kaiken sen sisältämän tiedon, muun muassa kaikki viestit. Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että kaikki hänen sivustolla käymänsä viestiliikenne poistetaan myös samalla muiden jäsenien viestilaatikoista, kun profiili poistetaan.

Palveluntarjoajalla ei ole velvollisuutta toimittaa Asiakkaalle kyseistä Aineistoa, vaan Asiakas on vastuussa oman Aineistonsa tarpeellisista varmuuskopioista. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa minkään Asiakkaan Aineiston poistamisesta, katoamisesta tai muutoksesta.

Asiakas voi myös asettaa käyttäjäprofiilinsa ei-aktiiviseen tilaan ja palata myöhemmin aktivoimaan profiilinsa uudelleen. Ei-aktiivisen tilan jatkuttua kolme vuotta tiedot siirretään poistettavaksi ja ne hävitetään kolmen kuukauden sisällä. Tämän jälkeen vanhaa profiilia ei voi enää aktivoida.

Ennen tietojen siirtämistä lopullisesti hävitettäväksi lähetetään Asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen muistutus viimeistään kuukautta ennen tietojen hävittämistä. Tässä kappaleessa kuvattu tietojen hävittämisprosessi koskee myös tilanteita, joissa Asiakas ei ole kirjautunut Palveluun kolmeen vuoteen.

Palveluntarjoajalla on oikeus ylläpitää asiakkuutta ja käsitellä Asiakkaan henkilötietoja vähintään niin kauan kuin osapuolten välillä vallitsee asiallinen yhteys (muun muassa perinnän ajan), sekä kohtuullisen ajan sen jälkeen. Palveluntarjoajalla on tällöin oikeus estää Asiakkaalta Palvelun käyttö, vaikka asiakkuus / asiallinen yhteys on yhä voimassa.

Palveluntarjoaja voi lakkauttaa asiakkuuden ilmoittamalla sopimuksen päättymisestä ja päättymisajankohdasta Asiakkaalle. Päättymisajankohta on lähtökohtaisesti aikaisintaan 7 vuorokauden kuluttua päättymisilmoituksen lähettämispäivästä.

Perustellusta syystä, esimerkiksi näiden jäsenehtojen rikkomisen vuoksi, Palveluntarjoaja voi lakkauttaa Asiakkuuden välittömästi ilman, että Palveluntarjoaja ensin lähettää erillisen päättymisilmoituksen Asiakkaalle.

Molemmilla osapuolilla on oikeus purkaa sopimus, mikäli toinen osapuoli rikkoo olennaisesti sopimusta, eikä tämä ole korjannut toimintaansa sopimuksen edellyttämäksi viikon kuluessa kirjallisen huomautuksen saatuaan.

Mikäli sopimus päättyy sen vuoksi, että Asiakas on rikkonut näitä Sopimusehtoja, ei Palveluntarjoajalla ole velvollisuutta palauttaa Asiakkaalle käyttämättä jäävän maksullisen palvelun jäljellä olevaa ajanjaksoa koskevaa, jo maksettua hintaa.

Asiakkuuden poisto ja siihen liittyvien tietojen hävittäminen on lopullista. Jos et itse poista profiiliasi, lähetämme muistutuksen ennen kuin poistamme tietojasi Palvelusta.

14. ALUEELLINEN RAJAUS

Maksulliset Palvelut on tarkoitettu ensisijaisesti käytettäväksi Suomesta. Lisäksi maksullisten Palveluiden käyttö on sallittua tämän käyttösopimuksen perusteella Pohjoismaista ja Euroopan Unioniin kuuluvista maista.

Maksullisen Palvelun käyttö muista maista edellyttää erityistä ja erillistä sopimusta Palveluntarjoajan ja Asiakkaan välillä.

15. ERIMIELISYYDET

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Tästä sopimuksesta ja sopimussuhteesta mahdollisesti aiheutuvat riitaisuudet ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelemalla, mutta mikäli neuvotteluissa ei päästä yksimielisyyteen, ratkaistaan ne yleisessä tuomioistuimessa ensimmäisenä asteena Helsingin käräjäoikeus.

Asiakkaalla on oikeus nostaa kanne sen paikkakunnan yleisessä alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on Suomessa asuinpaikkansa. Asiakkaalla on myös oikeus saattaa erimielisyys kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

16. PALVELUNTARJOAJAN YHTEYSTIEDOT

Alma Media Suomi Oy
Alvar Aallon katu 3 C, 00100 Helsinki
Y-tunnus 0869290-2
ALV-tunniste FI 08692902
E-commerce Director: lauri.wahlroos(at)almamedia.fi

Pääset tutustumaan E-kontaktin vanhoihin jäsenehtoihin tästä

Sammio